Cadrul geografic

Comuna Dobra este aşezată pe malul drept al râului Ialomiţa, la 25 km S-E de oraşul Târgovişte, reşedință a judeţului Dâmboviţa si străveche capitală voievodală a Ţării Românești. Situată la o răscruce de vechi drumuri comerciale, comuna Dobra este legată de Bucureşti la Est pe o distanta de 56 km, Târgovişte la Vest pe o distanţă de 26 km, şi Ploieşti pe o distanță de 38 km, prin şosele asfaltate de intensă circulaţie. În împrejurimile acestei frumoase si seculare aşezări omeneşti se află comunele:
     • Băleni la VEST la o distanţă de 7 km
     • Bilciureşti la EST la o distanță de 10 km
     • Gheboaia si Finta la NORD la o distanţă de 4 km, acest drum nu este asfaltat și traversează râul Ialomiţa 
     • Cornăţelu la SUD la o distanta de 5 km.
 
Comuna Dobra cuprinde două sate: Mărcești și Dobra, aceasta din urmă fiind satul de reşedinţă cu o suprafaţă de 1703 ha, teren arabil. Teritoriul comunei se găseşte în zona de câmpie subcolinară Titu, formată din conurile de dejecţie ale râului Ialomiţa, râului Dâmboviţa şi a pârâului Pâscov. Câmpia este in general plană. În partea de Nord a comunei se dezvoltă lunca Ialomiţei unde se disting următoarele părţi:
• lunca înaltă, neinundabilă, care formează cea mai mare parte din suprafaţă
• lunca mijlocie, foarte rar inundabilă
• lunca joasă, frecvent inundabilă, care se dezvoltă de o parte şi de alta a râului Ialomiţa.
 
Câmpia înalta (zona Buturugi tarla 56, 57, zona Băleanca tarla 58,50, zona Negraşi tarla 56, zona Nanu tarla 57/5; 57/4; 57/3; 57/2; 57/1; 57; 6/acţionari IAS., zona Câmpuri, zona Perişor tarla 32, zona Grup tarla 32, zona Vaduve tarla 59; 59/1; 59/2, zona Sub Primării tarla48), se caracterizează prin forme monotone întinse si slabe denivelări şi zone larg depresionare, foste văi si funduri de lacuri. Solul este nisipos pe o laţime de 600 m., de-a lungul râului Ialomiţa, în luncă predomină cernoziomul, aici dăm exemple, zona Perişor, zona Grup, iar in câmpia înaltă s-au format solurile brun roşcat, zona Sub Primării, zona Băleanca, zona Câmpuri, zona Văduve, şi de ce mergem spre Bilciureşti pământul este alb, zona Nanu, zona Negrasi, zona Sub Coastă.